วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

APLICATION TERMS (แปล)

APLICATION TERMS (แปล)
1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน
2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
5. Confidential เป็นความลับ
6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว
9. Nationality สัญชาติ
10. Race เชื้อชาติ
11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
12. Issued by ออกให้โดย
13. Marital Status สถานภาพสมรส
14. Sex เพศ
15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง
16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
18. Military status สถานภาพทางการทหาร
19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน
20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม
21. References / Referees บุคคลอ้างอิง
22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร
23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.
24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร
25. Self employed ทำงานส่วนตัว
26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
28. Birth Certificate สูติบัตร
29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน
30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
32. Special skill ความชำนาญพิเศษ
33. Expert in เชี่ยวชาญใน....
34. Negotiable สามารถต่อรองได้
35. Guarantor ผู้คำประกัน
36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
37. Spouse คู่สมรส
38. Date of attended วันที่เข้าเรียน
39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่
41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education
42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education
43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education
44. Vocational Certificate ปวช.
45. Higher Vocational Certificate ปวส.
46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี
47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด
48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts
49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science
50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration
51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
56. MA (n.) ปริญญาโท
57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต
58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
60. doctorate (n.) ปริญญาเอก
61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก
62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก
63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ
65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)
66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
68. Chairman ประธาน
69. Vice Chairman รองประธาน
70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
71. Vice President รองประธานกรรมการ
72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส
73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ
74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
76. Directors กรรมการ
77. General Manager ผู้จัการทั่วไป
78. Branch Manager ผู้จัการสาขา
79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
80. The Management Team คณะบริหาร
81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน
83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย
84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย
93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร
95. Secretary เลขานุการ
96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
104. Dean คณบดี
105. Department Head หัวหน้าภาควิชา
106. Division Head หัวหน้าสาขา
107. Faculty คณะ
108. Department ภาควิชา
109. Division สาขาวิชา
110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท
111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)
112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence
113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence
114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King
115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander
116. กองทัพบก Royal Thai Army
117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force
119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )
120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization
APLICATION TERMS (แปล)
1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน
2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
5. Confidential เป็นความลับ
6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว
9. Nationality สัญชาติ
10. Race เชื้อชาติ
11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
12. Issued by ออกให้โดย
13. Marital Status สถานภาพสมรส
14. Sex เพศ
15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง
16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
18. Military status สถานภาพทางการทหาร
19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน
20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม
21. References / Referees บุคคลอ้างอิง
22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร
23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.
24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร
25. Self employed ทำงานส่วนตัว
26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
28. Birth Certificate สูติบัตร
29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน
30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
32. Special skill ความชำนาญพิเศษ
33. Expert in เชี่ยวชาญใน....
34. Negotiable สามารถต่อรองได้
35. Guarantor ผู้คำประกัน
36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
37. Spouse คู่สมรส
38. Date of attended วันที่เข้าเรียน
39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่
41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education
42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education
43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education
44. Vocational Certificate ปวช.
45. Higher Vocational Certificate ปวส.
46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี
47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด
48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts
49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science
50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration
51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
56. MA (n.) ปริญญาโท
57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต
58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
60. doctorate (n.) ปริญญาเอก
61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก
62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก
63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ
65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)
66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
68. Chairman ประธาน
69. Vice Chairman รองประธาน
70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
71. Vice President รองประธานกรรมการ
72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส
73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ
74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
76. Directors กรรมการ
77. General Manager ผู้จัการทั่วไป
78. Branch Manager ผู้จัการสาขา
79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
80. The Management Team คณะบริหาร
81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน
83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย
84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย
93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร
95. Secretary เลขานุการ
96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
104. Dean คณบดี
105. Department Head หัวหน้าภาควิชา
106. Division Head หัวหน้าสาขา
107. Faculty คณะ
108. Department ภาควิชา
109. Division สาขาวิชา
110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท
111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)
112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence
113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence
114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King
115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander
116. กองทัพบก Royal Thai Army
117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force
119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )
120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Assignement#11

หน้า 18
Also under bevel to the right of the Top list ,in the Height box enter 12pt.
14.Pree and hold shift and then on the bottom circle ,drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size.
15.on the home tab in the font group ,in the font size box enter 28.
16.on the size select the left circle in the smartart graphic and then on the home tab in the bottom format shape dialog box click fill in the left page and in the fill pane do the following :
- click solid fill
- in the color list under theme color select olive green accent 3 (first row seventh option from the left).
17.Also in the format shape dialog box click box 3-d format in the left pane and in the 3-d format pane do the following.
- under bevel in the top list under bevel select circle(first row first option from the left ).
- also under bevel to the right of the top list in the width box enter 30pt.
- also under bevel to the right of the top list in the height box enter 30pt.
18. Pree and hold shift and then on the bottom circle ,drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size.
19.on the home tab in the font group ,in the font size box enter 40and then click bold.
20.drag the top circle slightly toward the bottom of the slide.
To reproduce the line effects on this slide do the following:
1.Pree and hold ctrl and then select each of the four lines connecting the circle in the smartart graphic.
2.on the home tab in the bottom right corner of the drawing group click the format shape dialog box launcher. In the format shape dialog box click line color in the left pane select gradient line in the line color pane and then following:
- in the type list select linear.
-in the direction list select linear right (first row ,fourth option from the left).
-under gradient stop click add or remove until two stops appear in the drop-down list.
3.also under gradient stop customize the gradient stop as follows:
ตามลาดด้านขวาของรายการด้านบนในกล่องเลือก12pt
14.กดปุ่มชิพแล้วกดปุ่มวงกลมลาดปุ่มจากตรงกลางในการเพื่อเพิ่มขนาด
15.ในหน้าแรกในกลุ่มของตัวอักษรเลือกขนาด 28
16.ใน slide เลือกวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายในภาพ แล้วคลิกแท๊กแรกใน conner ขวาด้านล่างของกลุ่มวาดรูปให้คลิกกล่องlaucher รูปร่างของกล่องคลิปในช่องขวาซ้ายเดเละทำในช่องต่อไปนี้
- คลิกใส่กล่อง
- ในรายการสี เลือกสีมะกอก (แถวแรกที่เจ็ดจากซ้าย)
17.ในรูปแบบของกล่องโต้ตอบ คลิกรูป สามดีในช่องด้านซ้ายและรูปสามดี ทำต่อไปนี้
- ภายใต้ลาดรายการด้านบนเลือกวงกลม(แรกจากด้านซ้าย)
-ลาดจากขวาของส่วนบนรายการ กว้าง 30 pt
-ลาดจากขวาของส่วนบนรายการ สูง 30 pt
18.กดปุ่ม shift แล้ว ในซ้ายวงกลม วาดมุม ออกจากตรงกลางในการเพิ่มขนาด
19.ในหน้าแรกในกลุ่มตัวอักษรขนาด 40 แล้วคลิกขนาดความหนา
20.ลาดจากวงกลมด้านบนเล็กน้อยไปสู่ของslide
การทำซ้ำผลของ slide ทำดังนี้
1.กดปุ่ม CTRL แล้ว เลือกแต่ละสายเชื่อมต่อกันในวงกลม
2.ในหน้าแรกในปุ่มขวามุมลาด แบบร่างที่โต้ตอบอัตโนมัติในกล่องให้คลิกส้นสีขวาเลือกลาดเส้นสีของบรรทัดแล้วทำดัง
นี้
- ในประเภทรายการเลือกเส้น
- ในทิศทางรายการ เลือกเส้นขวา(แถวแรกซ้าย)
- ลาดที่ละขั้นตอน คลิกเพิ่มหรือย้าย หยุดทั้ง สองอย่าง รายการ
3.ลาดยขั้นปรับแต่งดัง
นี้

Assignement#8

Cookie
It seems like everyone who tries to explain what a cookie is just has to make a joke out of it (because of the name), so I'm not even going to bother. In computer terminology, a cookie is data sent to your computer by a Web server that records your actions on a certain Web site. It's a lot like a preference file for a typical computer program. When you visit the site after being sent the cookie, the site will load certain pages according to the information stored in the cookie.
For example, some sites can remember information like your user name and password, so you don't have to re-enter it each time you visit the site. Cookies are what allow you to have personalized web sites like "My Excite" or "My Yahoo," where you can customize what is displayed on the page. While cookies have many benefits, some people don't like to have their information recorded by Web sites that they visit. For this reason, most Web browsers have an option to accept or deny cookies. Personally, I like cookies -- I think they taste great too.

Copyright
Example: Original websites are automatically protected by copyright law.
Copyright protects an author’s original work from being copied and republished by others. It give the author exclusive publication and distribution right, which means others cannot republish the content without the author’s consent. Copyright applies to many type of content, including literary works, artwork , music, video, and digital publication, such as websites and logs.
In most countries copyright protection is automatic. However for highly valuable content copyrights may be registered with a central agency. Most websites and blog are protected by automatic copyright though many include a basic copyright line near the bottom of each page contain copyrighted content.


Assignement#8, 15 Jan 2010

Cookie
ถ้ามองไปข้างหน้าในทุกสิ่ง ใครที่ชอบอธิบายของ cookie อะไรที่จะทำให้ออก(เพราะว่า เป็นชื่อ) ดังนั้นมันจะทำให้ยุ่งยากในส่วนของคอมพิวเตอร์ ใช้ศัพท์เฉพาะ cookie คือ การส่งข้อมูลถึงคอมพิวเตอร์คุณโดยเว๊บเซอร์เซิสร์จะบันทึกการแสดวที่แน่นอนบนเว็บไซด์นี้คือการใช้ประโยชน์ สำหรับลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อคุณจะเข้าไปชมหลังจากได้มีการส่ง cookie โดยที่จะเคลื่อนย้ายที่แน่นอนลงบนแผ่นข้อตกลงที่ทีข้อมูลในเครื่อง
สำหรับตัวอย่างบางสถานที่สามารถลืมข้อมูลที่เราชอบใช้ชื่อและรหัส ดังนั้นคุณไม่ทำกฏสมัครสมาชิก ถ้าเวลาหมดคุณไม่ไปถึงที่ตั้งcookieเป็นอะไร อนุญาตคุณมีลักษณะเฉพาะ เว๊บไซต์ของ My excite or My yahoo คุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถเลือกเองโดย cookie จะมีผลประโยชน์บางคนจะไม่ชอบมีข้อมูลบันทึกโดยเว๊บไซต์แล้วพวกเข้าเยี่ยมชมสำหรับเหตุผลมากกว่า เว็บค้นหาโดยมีเครื่องมือตอนรับหรือปฏิเสธcookie ด้วยตนเอง ผมคิดว่าเราน่าจะมีประสบการณ์ที่เยี่ยมด้วย
Copyright
ตัวอย่าง : เว็บไซต์ที่ดั่งเดิมโดยอัตโนมัติจะมีการคันค้านโดยกฏหมายลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์คันค้านผู้ผลิตสมัยก่อนทำงานเริ่มจากการคัดลอกจากสาธารณโดยอื่นๆถ้าผู้ผลิตเฉพาะด้านตีพิมพ์หรือแจกจ่ายที่ทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์ความพึงพอใจซึ่งเห็นด้วยกับผู้ผลิต ลิขสิทธ์ใช้ได้ประเภทความพึงพอใจประกอบด้วยงาน วรรณคดี งานศิลปะ ดนตรี วีดีโอ และเว็บไซต์

ประเทศส่วนมากลิขสิทธิ์จีการป้องกันหลายอย่างมีประโยชน์ , ลิขสิทธิ์จะมีการสมัครศูนย์กลาง เว็บไวต์และบล๊อกมีการคันค้านอยู่แล้วลิขสิทธิ์จะมีส่วนประกอบพื้นฐาน ลิขสิทธิ์จะมีการติดต่อคนละหน่อยงาน เป็นสิ่งที่สั้นกว่าตัวหนังสือมีส่วนประกอบ”c” symbol ใช้ความรู้จากบทความความพึงพอใจลิขสิทธิ์

Assignemen#9

SO-DIMM
Stands for " Small Outline Dual In-Line Memory Module. " Most desktop computers have plenty of space for RAM chips, so the size of the memory modules is not a concern. However, with laptops, the size of the memory modules matters significantly. Because laptops are designed to be as small and as light as possible, the size of each component matters. In fact, laptop parts are so crammed together, large RAM chips often do not fit into the overall laptop design. This is why SO-DIMMs were created.

A SO-DIMM is about half the length of a regular size DIMM. This allows greater flexibility in designing the memory slots for laptops. Many laptops have a user-accessible section that houses the SO-DIMMs, which make it easy to upgrade the computer's RAM. If the RAM chips were full size DIMMs, this type of design would be harder to incorporate and would likely increase the size of the laptop.

The first SO-DIMMs used 72 pins (or connectors) and supported 32-bit data transfers. Modern SO-DIMMs, however, typically use 144 pins, which allows for the same 64-bit transfers that a regular size DIMM does. While SO-DIMMs are used primarily in laptops, some desktop computers with small form factors also use SO-DIMMs to reduce the overall size of the case. However, when size is not an issue, regular DIMMs are typically used because they are a more cost-effective solution.


Assignement#9 , 22 jan 2010

SO-DIMM

SO-DIMM อยู่ในฐานะมากกว่าคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ในรูปแบบของแรมเป็นชิ้น ดังนั้นขนาดของหน่อยความจำที่มาประกอบไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องของบริษัท โดยวิธีอย่างไรก็ตามแล๊ปท๊อปของหน่อยความจำหน่อยที่นำมาประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญเพราะว่าแล๊ปท๊อปมีการออกแบบให้มีขนาดเล็กและมีความเป็นไปได้ส่วนประกอบในหน้าต่างของแล๊ปท๊อปมีการอัดบีบรวมกัน แรมมีชิ้นส่วนที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งสิ้นในการออกแบบ แล๊ปท๊อป SO-DIMM สร้างสรรค์
SO-DIMM เป็นเกี่ยวกับครึ่งระยะทางไกลของกฏเกณฑ์ของ SO-DIMM ยอมให้ดัดง่ายในการออกแบบของหน่วยความจำที่มีช่องเสียบสำหรับแล๊ปท๊อปๆหลานอย่างมีการใช้ในกลุ่มบ้านอันที่มีการทำ ถ้าง่ายมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ถ้าแรมมีชิ้นส่วนที่เต็มขนาด DIMM มีประเภมในการออกแบบมีความแน่นหรือหลายอย่างรวมกันได้และน่าจะมีท่าทางที่ดีกว่าเพิ่มขนาด
ในช่วงแรก SO-DIMM มี72พินในการเชื่อมต่อและรับรอง 32 บิต ขนส่งข้อมูลรูปแบบ SO-DIMMอย่างไรก็ตามเครื่องหมายที่จะใช้ได้144พินน่าจะยอมให้เหมือน64บิตแล้วขนาด DIMM ด้วยส่วน SO-DIMM เป็นการใช้ดังเดิมในแล๊ปท๊อป บางส่วนคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็ก ถ้าจะใช้ SO-DIMM ลด รวมทั้งสิ้นขนาดในการดูแลอย่างไรก็ตามเมื่อขนาดไม่มีออกมาเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์