วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

APLICATION TERMS (แปล)

APLICATION TERMS (แปล)
1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน
2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
5. Confidential เป็นความลับ
6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว
9. Nationality สัญชาติ
10. Race เชื้อชาติ
11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
12. Issued by ออกให้โดย
13. Marital Status สถานภาพสมรส
14. Sex เพศ
15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง
16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
18. Military status สถานภาพทางการทหาร
19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน
20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม
21. References / Referees บุคคลอ้างอิง
22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร
23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.
24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร
25. Self employed ทำงานส่วนตัว
26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
28. Birth Certificate สูติบัตร
29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน
30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
32. Special skill ความชำนาญพิเศษ
33. Expert in เชี่ยวชาญใน....
34. Negotiable สามารถต่อรองได้
35. Guarantor ผู้คำประกัน
36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
37. Spouse คู่สมรส
38. Date of attended วันที่เข้าเรียน
39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่
41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education
42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education
43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education
44. Vocational Certificate ปวช.
45. Higher Vocational Certificate ปวส.
46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี
47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด
48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts
49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science
50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration
51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
56. MA (n.) ปริญญาโท
57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต
58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
60. doctorate (n.) ปริญญาเอก
61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก
62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก
63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ
65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)
66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
68. Chairman ประธาน
69. Vice Chairman รองประธาน
70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
71. Vice President รองประธานกรรมการ
72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส
73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ
74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
76. Directors กรรมการ
77. General Manager ผู้จัการทั่วไป
78. Branch Manager ผู้จัการสาขา
79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
80. The Management Team คณะบริหาร
81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน
83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย
84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย
93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร
95. Secretary เลขานุการ
96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
104. Dean คณบดี
105. Department Head หัวหน้าภาควิชา
106. Division Head หัวหน้าสาขา
107. Faculty คณะ
108. Department ภาควิชา
109. Division สาขาวิชา
110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท
111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)
112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence
113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence
114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King
115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander
116. กองทัพบก Royal Thai Army
117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force
119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )
120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization
APLICATION TERMS (แปล)
1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน
2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
5. Confidential เป็นความลับ
6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว
9. Nationality สัญชาติ
10. Race เชื้อชาติ
11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
12. Issued by ออกให้โดย
13. Marital Status สถานภาพสมรส
14. Sex เพศ
15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง
16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
18. Military status สถานภาพทางการทหาร
19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน
20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม
21. References / Referees บุคคลอ้างอิง
22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร
23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.
24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร
25. Self employed ทำงานส่วนตัว
26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
28. Birth Certificate สูติบัตร
29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน
30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
32. Special skill ความชำนาญพิเศษ
33. Expert in เชี่ยวชาญใน....
34. Negotiable สามารถต่อรองได้
35. Guarantor ผู้คำประกัน
36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
37. Spouse คู่สมรส
38. Date of attended วันที่เข้าเรียน
39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่
41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education
42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education
43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education
44. Vocational Certificate ปวช.
45. Higher Vocational Certificate ปวส.
46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี
47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด
48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts
49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science
50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration
51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
56. MA (n.) ปริญญาโท
57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต
58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
60. doctorate (n.) ปริญญาเอก
61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก
62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก
63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ
65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)
66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
68. Chairman ประธาน
69. Vice Chairman รองประธาน
70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
71. Vice President รองประธานกรรมการ
72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส
73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ
74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
76. Directors กรรมการ
77. General Manager ผู้จัการทั่วไป
78. Branch Manager ผู้จัการสาขา
79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
80. The Management Team คณะบริหาร
81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน
83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย
84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย
93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร
95. Secretary เลขานุการ
96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)
104. Dean คณบดี
105. Department Head หัวหน้าภาควิชา
106. Division Head หัวหน้าสาขา
107. Faculty คณะ
108. Department ภาควิชา
109. Division สาขาวิชา
110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท
111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)
112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence
113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence
114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King
115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander
116. กองทัพบก Royal Thai Army
117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force
119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )
120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น