วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Assignement#11

หน้า 18
Also under bevel to the right of the Top list ,in the Height box enter 12pt.
14.Pree and hold shift and then on the bottom circle ,drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size.
15.on the home tab in the font group ,in the font size box enter 28.
16.on the size select the left circle in the smartart graphic and then on the home tab in the bottom format shape dialog box click fill in the left page and in the fill pane do the following :
- click solid fill
- in the color list under theme color select olive green accent 3 (first row seventh option from the left).
17.Also in the format shape dialog box click box 3-d format in the left pane and in the 3-d format pane do the following.
- under bevel in the top list under bevel select circle(first row first option from the left ).
- also under bevel to the right of the top list in the width box enter 30pt.
- also under bevel to the right of the top list in the height box enter 30pt.
18. Pree and hold shift and then on the bottom circle ,drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size.
19.on the home tab in the font group ,in the font size box enter 40and then click bold.
20.drag the top circle slightly toward the bottom of the slide.
To reproduce the line effects on this slide do the following:
1.Pree and hold ctrl and then select each of the four lines connecting the circle in the smartart graphic.
2.on the home tab in the bottom right corner of the drawing group click the format shape dialog box launcher. In the format shape dialog box click line color in the left pane select gradient line in the line color pane and then following:
- in the type list select linear.
-in the direction list select linear right (first row ,fourth option from the left).
-under gradient stop click add or remove until two stops appear in the drop-down list.
3.also under gradient stop customize the gradient stop as follows:
ตามลาดด้านขวาของรายการด้านบนในกล่องเลือก12pt
14.กดปุ่มชิพแล้วกดปุ่มวงกลมลาดปุ่มจากตรงกลางในการเพื่อเพิ่มขนาด
15.ในหน้าแรกในกลุ่มของตัวอักษรเลือกขนาด 28
16.ใน slide เลือกวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายในภาพ แล้วคลิกแท๊กแรกใน conner ขวาด้านล่างของกลุ่มวาดรูปให้คลิกกล่องlaucher รูปร่างของกล่องคลิปในช่องขวาซ้ายเดเละทำในช่องต่อไปนี้
- คลิกใส่กล่อง
- ในรายการสี เลือกสีมะกอก (แถวแรกที่เจ็ดจากซ้าย)
17.ในรูปแบบของกล่องโต้ตอบ คลิกรูป สามดีในช่องด้านซ้ายและรูปสามดี ทำต่อไปนี้
- ภายใต้ลาดรายการด้านบนเลือกวงกลม(แรกจากด้านซ้าย)
-ลาดจากขวาของส่วนบนรายการ กว้าง 30 pt
-ลาดจากขวาของส่วนบนรายการ สูง 30 pt
18.กดปุ่ม shift แล้ว ในซ้ายวงกลม วาดมุม ออกจากตรงกลางในการเพิ่มขนาด
19.ในหน้าแรกในกลุ่มตัวอักษรขนาด 40 แล้วคลิกขนาดความหนา
20.ลาดจากวงกลมด้านบนเล็กน้อยไปสู่ของslide
การทำซ้ำผลของ slide ทำดังนี้
1.กดปุ่ม CTRL แล้ว เลือกแต่ละสายเชื่อมต่อกันในวงกลม
2.ในหน้าแรกในปุ่มขวามุมลาด แบบร่างที่โต้ตอบอัตโนมัติในกล่องให้คลิกส้นสีขวาเลือกลาดเส้นสีของบรรทัดแล้วทำดัง
นี้
- ในประเภทรายการเลือกเส้น
- ในทิศทางรายการ เลือกเส้นขวา(แถวแรกซ้าย)
- ลาดที่ละขั้นตอน คลิกเพิ่มหรือย้าย หยุดทั้ง สองอย่าง รายการ
3.ลาดยขั้นปรับแต่งดัง
นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น